Retreats

1) Prosperity Yoga

2) Swara Yoga

3) Kriya Yoga with Karmakshalan processes

4) Kashmir Shaivism

5) Tripura Rahasya